نکات کلیدی در ریز زدن دف

نکات کلیدی در ریز زدن دف

در ابتدا باید سرعت دست راست وچپ را از حرکت کند  آغاز کرده و کم کم  سرعت آنرا افزایش دهیم برای این کار از شمارش ۱ ۲ ۳ ۴  استفاده کرده به این صورت که ضربه ی اول را که با دست راست شروع میشود ۱ میگوییم وضربه ی دوم را که با دست چپ میزنیم را ۲ وهمینطور ادامه داده تا به ضربه ی چهارم برسیم وباز این حرکت را از اول آغاز میکنیم شمارش این اعداد در هنگام نواختن به خاطر مرتب زدن ضربه ها انجام میگیرد تا فاصله ی بین هر ضربه تا ضربه ی بعد مرتب صورت بگیرد تا به حرکت ریز تبدیل شود البته باید قدرت زدن دست راست ودست چپ ما برابر باشد و مرتب این تمرینات صورت بگیردبار اول این تمرین را باانگشتان بسته انجام بدهید وبار دوم با انگشتان باز. در هنگام  ریز زدن (دقت وسرعت ومقاومت) بسیار مهم است .

ارسال دیدگاه


*